Regulamin strony

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Strona www.coffema.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.coffema.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.coffema.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.coffema.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  FORMULARZ KONTAKTOWY ? formularz dostępny na Stronie www.coffema.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  USŁUGODAWCA ? COFFEMA INTERNATIONAL POLAND SP Z O O, adres siedziby: Piekarnicza 12A, adres do doręczeń: Piekarnicza 12A wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000041539, NIP: 5840251310, REGON: 190586389, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: , adres poczty elektronicznej: coffema@coffema.pl, tel.: 609557636.
  USŁUGOBIORCA ? osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  USŁUGA ELEKTRONICZNA ? usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  komputer z dostępem do Internetu,
  dostęp do poczty elektronicznej,
  przeglądarka internetowa,
  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: coffema@coffema.pl
  W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.coffema.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.coffema.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.coffema.pl, bez zgody Usługodawcy.
  Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.coffema.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

We keep your business awake.

×